www.americanbikeshop.com was last updated on: donderdag 25 juli 2024
AMERICAN BIKE SHOP VOOR ALLE HARLEY-DAVIDSON ONDERDELEN EN ACCESSOIRES VAN A(CCU) TOT Z(ADEL)
AMERICAN BIKE SHOP VOOR ALLE HARLEY-DAVIDSON ONDERDELEN EN ACCESSOIRES VAN A(CCU) TOT Z(ADEL)

LEVERINGSVOORWAARDEN

Elke transactie met American Bike Shop is onderhevig aan leveringsvoorwaarden.
Hiernaast vindt u de leveringsvoorwaarden.

Middels het plaatsen van een bestelling in onze webshop verklaart u zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

LEVERINGSVOORWAARDEN AMERICAN BIKE SHOP
1.0Alle gekochte producten via American Bike Shop zijn voor eigen risico van de klant. American Bike Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaan is aan de klant of motorfiets in wat voor vorm dan ook, door de producten van American Bike Shop. Tevens is American Bike Shop niet aansprakelijk voor producten die niet voor de openbare weg geschikt zijn en het gebruik hiervan is wederom voor eigen risico van de klant.

1.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van American Bike Shop en op alle met American Bike Shop aangegane overeenkomsten.

1.2Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4Indien ook de Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door American Bike Shop is ingestemd.

1.5De internetsite van American Bike Shop richt zich uitsluitend op de Europese markt.

1.6Onder “Klant” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met American Bike Shop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7American Bike Shop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8Door het gebruik van de internetsite van American Bike Shop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.10American Bike Shop is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod. American Bike Shop is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.


2.2Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.


2.3Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.


2.4Een aanbod van de Klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
De Klant geeft precies aan welk product en/of dienst hij wil kopen dan wel afnemen;
American Bike Shop heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht en deze offerte is door de Klant getekend en door American Bike Shop ontvangen;
De Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) zijn via elektronische weg aan American Bike Shop verzonden en door American Bike Shop ontvangen.


2.5Een overeenkomst komt tot stand:
In geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (1): Op het moment dat het aanbod van de potentiële Klant door American Bike Shop uitdrukkelijk is aanvaard;
In geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (2): Op het moment dat American Bike Shop een orderbevestiging aan de Klant heeft overhandigd;
In geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (3): Op het moment dat een bevestiging per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven emailadres.


2.6De Klant en American Bike Shop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van American Bike Shop gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.


2.7Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. American Bike Shop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen

3.1Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzet- en assurantiebelasting.


3.2Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. De geldigheidsduur van aanbiedingen op de internetsite kan variëren.

3.3Indien een aanbieding van American Bike Shop alleen voor een aankoop via de internetsite geldt, dan staat dit in de betreffende aanbieding vermeld. .

3.4De Klant is de prijs verschuldigd die American Bike Shop in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door American Bike Shop worden gecorrigeerd.


3.5Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de Klant. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt op de internetsite aan de Klant gecommuniceerd.


3.6American Bike Shop kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.


4. Betaling

4.1Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.


4.2American Bike Shop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.


4.3Van bepaalde betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de Klant, alsook autorisatie, is voldaan. Deze voorwaarden staan op de internetsite vermeld of worden op andere wijze tijdig aan de Klant kenbaar gemaakt.


4.4In het geval voor betaling wordt gekozen met behulp van een Acceptgiro, overboeking, creditcard of, bij aankoop via de internetsite, met behulp van een elektronische betaalmethode, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. American Bike Shop is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever of bank.


4.5In het geval door American Bike Shop een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.


4.6Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant, is de klant verantwoordelijk voor alle extra gemaakte kosten. De klant krijgt na 2 weken na ontvangst van de bestelling z’n 1e herinnering, na 3 weken de 2e herinnering, na 4 weken één aanmaning plus aanmaningkosten van € 10, -, na 5 weken neemt het incasso bureau het van ons over en zijn alle kosten in rekening van de klant.


4.7Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die American Bike Shop als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.


4.8In geval van niet-tijdige betaling is American Bike Shop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.5. Levering en leveringstijd

5.1Leveringen vinden binnen Europa plaats.


5.2Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft American Bike Shop ernaar om bestellingen die voor 12 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. ( mits betaald en goederen voorradig) Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. American Bike Shop kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.


5.3Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door American Bike Shop zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.


5.4Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of klantenkaart, dient American Bike Shop de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Klant.


5.5Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Klant. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 5.000, - Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Klant op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.


6. Ruilen en herroepingrecht

6.1Voor overeenkomsten met consumentklanten die tot stand zijn gekomen via de internetsite of een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.


6.2Indien de consumentklant van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, voorzien van een kopie factuur, in de originele verpakking en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan American Bike Shop worden aangeboden, dan draagt American Bike Shop zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentklant aan American Bike Shop betaalde goederenbedrag.
(excl. porto/handeling kosten).


6.3De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consumentklant.


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met American Bike Shop is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.


7.2De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant American Bike Shop binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan in kennis te stellen. Is de Klant een consument dan komen hem de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 BW zijn opgenomen.


8.2American Bike Shop beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. American Bike Shop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.


8.3In het geval de Klant via American Bike Shop een overeenkomst heeft gesloten voor een uitgebreide garantie (termijn of dekking), dan gelden ten aanzien van deze garantie primair de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard, onverlet de rechten die de Klant, indien consument, op grond van de wet mocht hebben.


8.4Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van American Bike Shop of de fabrikant zijn verricht;
indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
indien het product volledig voldoet aan de door de fabrikant verstrekte productspecificaties;
indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.


8.5De Klant is gehouden American Bike Shop te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen American Bike Shop mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.


8.6Het is mogelijk dat American Bike Shop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. American Bike Shop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


9. Overmacht

9.1In geval van overmacht is American Bike Shop niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.


9.2Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


10. Intellectuele eigendom

10.1De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij American Bike Shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


10.2Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede –al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.


10.3Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van American Bike Shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


11. Persoonsgegevens

11.1American Bike Shop zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.


11.2American Bike Shop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.2De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


12.3Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van American Bike Shop of overeenkomsten gesloten met American Bike Shop worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


13. Geschillenregeling en beslechting

13.1In afwijking van artikel 12 hebben consumenten-Klanten het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van American Bike Shop of over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met American Bike Shop, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.


13.2Een geschil zoals in het vorige lid omschreven, wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de Klant zijn klacht binnen maximaal 30 dagen aan American Bike Shop schriftelijk heeft voorgelegd.


13.3Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan American Bike Shop is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.


13.4Wanneer de Klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is American Bike Shop aan deze keuze gebonden. Wanneer American Bike Shop dat wil doen, zal de Klant binnen vijf (5) weken na een daartoe door American Bike Shop schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt American Bike Shop de keuze van de Klant niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is American Bike Shop gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


13.5De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.


14. Diversen

14.1American Bike Shop is gevestigd te Rotterdam, Benedenrijweg 87A 3077 CB en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24405999. Het BTW-identificatienummer is NL0013.05.599.B68. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan American Bike Shop, Benedenrijweg 87A 3077 CB te Rotterdam of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.


14.2American Bike Shop streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de in het vorige lid genoemde bereikbaarheidstijden te beantwoorden.
CLOSE
Design, realisatie en hosting verzorgd door NetandMore Rotterdam. Powered by NAM CMS.